باید کرانه باختری را ضمیمه کرده و به فلسطینی ها شهروندی بدهیم

باید کرانه باختری را ضمیمه کرده و به فلسطینی ها شهروندی بدهیم

باید کرانه باختری را ضمیمه کرده و به فلسطینی ها شهروندی بدهیم