بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی باید ظرف ۵ سال پرداخت شود

بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی باید ظرف ۵ سال پرداخت شود

بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی باید ظرف ۵ سال پرداخت شود