برای مقابله با هر نوع ائتلاف آمریکایی آماده‌ایم

برای مقابله با هر نوع ائتلاف آمریکایی آماده‌ایم

برای مقابله با هر نوع ائتلاف آمریکایی آماده‌ایم