بررسی گزارش مجلس درباره «FATF» به سال آینده موکول شد

بررسی گزارش مجلس درباره «FATF» به سال آینده موکول شد
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس از موکول شدن گزارش نهایی پارلمان درباره «FATF» به سال آینده خبر داد.

بررسی گزارش مجلس درباره «FATF» به سال آینده موکول شد