برنامه طراحی شده برای آزادسازی غرب موصل «غافلگیرکننده» خواهد بود

برنامه طراحی شده برای آزادسازی غرب موصل «غافلگیرکننده» خواهد بود

برنامه طراحی شده برای آزادسازی غرب موصل «غافلگیرکننده» خواهد بود