بزرگترین خیانت دروغ گفتن به مردم است/اولین دولتی هستیم که سطح حقوق‌ را بیش از میزان تورم افزایش دادیم/برخی ماشین دودی هستند

بزرگترین خیانت دروغ گفتن به مردم است/اولین دولتی هستیم که سطح حقوق‌ را بیش از میزان تورم افزایش دادیم/برخی ماشین دودی هستند
روحانی گفت: این دولت شاید اولین دولتی باشد که همه ساله اضافه حقوق کارگران و کارمندان را بیش از میزان تورم در نظر گرفته است.

بزرگترین خیانت دروغ گفتن به مردم است/اولین دولتی هستیم که سطح حقوق‌ را بیش از میزان تورم افزایش دادیم/برخی ماشین دودی هستند