«بشار اسد» حمایت ایران از سوریه و مردم این کشور را ستود

«بشار اسد» حمایت ایران از سوریه و مردم این کشور را ستود

«بشار اسد» حمایت ایران از سوریه و مردم این کشور را ستود