به کسی رای دهید که حضورش در انتخابات پشت دشمن را به لرزه در آورد

به کسی رای دهید که حضورش در انتخابات پشت دشمن را به لرزه در آورد
رئیس سابق شورای فرهنگی و اجتماعی زنان کشور با بیان اینکه به کسی رای دهید که حضورش در انتخابات پشت دشمن را به لرزه در آورد گفت: اگر ذره‌ای دقت کنید می‌فهیمید که دشمنان و رسانه‌های بیگانه از چه کسی تعریف و چه کسی را تخریب می‌کنند.

به کسی رای دهید که حضورش در انتخابات پشت دشمن را به لرزه در آورد