بیش از یک سوم استان نینوا آزاد شده است

بیش از یک سوم استان نینوا آزاد شده است

بیش از یک سوم استان نینوا آزاد شده است