تدوین لایحه تازه برای اختصاص ۳ درصد قراردادهای نفتی به محیط زیست

تدوین لایحه تازه برای اختصاص ۳ درصد قراردادهای نفتی به محیط زیست

تدوین لایحه تازه برای اختصاص ۳ درصد قراردادهای نفتی به محیط زیست