ترامپ:وضع آشفته داخلی و بین المللی را اصلاح خواهم کرد

ترامپ:وضع آشفته داخلی و بین المللی را اصلاح خواهم کرد

ترامپ:وضع آشفته داخلی و بین المللی را اصلاح خواهم کرد