ترامپ در اولین روز ریاست جمهوری قانون اساسی آمریکا را نقض می کند

ترامپ در اولین روز ریاست جمهوری قانون اساسی آمریکا را نقض می کند

ترامپ در اولین روز ریاست جمهوری قانون اساسی آمریکا را نقض می کند