ترامپ دستور خروج از «پیمان ترانس پاسیفیک» را صادر کرد

ترامپ دستور خروج از «پیمان ترانس پاسیفیک» را صادر کرد

ترامپ دستور خروج از «پیمان ترانس پاسیفیک» را صادر کرد