ترامپ: دفاع از کشور بالاترین وظیفه من در مقام رئیس جمهور آمریکاست

ترامپ: دفاع از کشور بالاترین وظیفه من در مقام رئیس جمهور آمریکاست

ترامپ: دفاع از کشور بالاترین وظیفه من در مقام رئیس جمهور آمریکاست