ترامپ: مناطق امن در سوریه می سازم/ اعراب خلیج فارس هزینه کنند

ترامپ: مناطق امن در سوریه می سازم/ اعراب خلیج فارس هزینه کنند

ترامپ: مناطق امن در سوریه می سازم/ اعراب خلیج فارس هزینه کنند