ترکیه: تسلیح کردها توسط آمریکا را نمی پذیریم

ترکیه: تسلیح کردها توسط آمریکا را نمی پذیریم

ترکیه: تسلیح کردها توسط آمریکا را نمی پذیریم