تشکل‌های مردمی ایرانی پای کار مشکلات خانواده شهدای فاطمیون

تشکل‌های مردمی ایرانی پای کار مشکلات خانواده شهدای فاطمیون
استقبال مردم برای عضویت در میان خادمین شهدای فاطمیون زیاد است. چیزی مانند ماجرای مهاجرین و انصار در صدر اسلام اتفاق افتاده و مردم هر چه در توان دارند، آورده و تقدیم می‌کنند. ایرانی‌هایی که مشکلات خانواده شهدای افغانستانی را مشکلات خود می‌دانند.

تشکل‌های مردمی ایرانی پای کار مشکلات خانواده شهدای فاطمیون