تصادف هواپیما با مرکز خریدی در استرالیا ۵ کشته بر جا گذاشت

تصادف هواپیما با مرکز خریدی در استرالیا ۵ کشته بر جا گذاشت

تصادف هواپیما با مرکز خریدی در استرالیا ۵ کشته بر جا گذاشت