تنها یک درصد حلب در کنترل تروریستها است/شادی مردم حلب

تنها یک درصد حلب در کنترل تروریستها است/شادی مردم حلب

تنها یک درصد حلب در کنترل تروریستها است/شادی مردم حلب