توصیه مسافرتی وزارت خارجه به شهروندان ایرانی عازم آمریکا

توصیه مسافرتی وزارت خارجه به شهروندان ایرانی عازم آمریکا
وزارت خارجه ایران به شهروندانی که عازم آمریکا هستند توصیه‌هایی کرده است.

توصیه مسافرتی وزارت خارجه به شهروندان ایرانی عازم آمریکا