توقف عرضه بنزین از خرداد 96 در صورت عدم توجه به 3 خواسته جایگاه‌داران

توقف عرضه بنزین از خرداد 96 در صورت عدم توجه به 3 خواسته جایگاه‌داران
رئیس اتحادیه جایگاهداران عرضه سوخت گفت: اگر به سه خواسته جایگاه‌داران توجهی نشود از پایان فروردین 30 درصد از ظرفیت عرضه سوخت، در پایان اردیبهشت 60 درصد و در پایان خرداد تمامی ظرفیت را از مدار خارج می کنیم.

توقف عرضه بنزین از خرداد 96 در صورت عدم توجه به 3 خواسته جایگاه‌داران