توقف فروش مجوز طرح ترافیک روزانه برای چند روز/گسترش محدوده طرح

توقف فروش مجوز طرح ترافیک روزانه برای چند روز/گسترش محدوده طرح

توقف فروش مجوز طرح ترافیک روزانه برای چند روز/گسترش محدوده طرح