تکذیب پرداخت کمک های مالی آیت الله هاشمی/پلمب کافی نت های متخلف

تکذیب پرداخت کمک های مالی آیت الله هاشمی/پلمب کافی نت های متخلف

تکذیب پرداخت کمک های مالی آیت الله هاشمی/پلمب کافی نت های متخلف