تیم‌فروشی به آقایان مزه کرده بود/ به یک شرط در لیگ برتر می‌مانیم

تیم‌فروشی به آقایان مزه کرده بود/ به یک شرط در لیگ برتر می‌مانیم

تیم‌فروشی به آقایان مزه کرده بود/ به یک شرط در لیگ برتر می‌مانیم