جامعه بین‌الملل برای پایان اشغالگری اسرائیل فراتر از قطعنامه‌ها و بیانیه‌ها اقدام کند

جامعه بین‌الملل برای پایان اشغالگری اسرائیل فراتر از قطعنامه‌ها و بیانیه‌ها اقدام کند
یک کارشناس حقوقی سازمان ملل، رژیم صهیونیستی را به علت نقض حقوق مردم فلسطین و ادامه شهرک سازی در مناطق اشغالی فلسطین به شدت محکوم کرده است.

جامعه بین‌الملل برای پایان اشغالگری اسرائیل فراتر از قطعنامه‌ها و بیانیه‌ها اقدام کند