جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از «رئیسی» در انتخابات حمایت کرد

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از «رئیسی» در انتخابات حمایت کرد

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از «رئیسی» در انتخابات حمایت کرد