جریمه 4 هزار میلیارد تومانی 4 واردکننده پوشاک به دلیل تخلفات گمرکی

جریمه 4 هزار میلیارد تومانی 4 واردکننده پوشاک به دلیل تخلفات گمرکی
چهار برند مشهور تولید و وارد کننده پوشاک، در طی فرآیند حسابرسی پس از ترخیص 4 هزار میلیارد تومان جریمه شدند.

جریمه 4 هزار میلیارد تومانی 4 واردکننده پوشاک به دلیل تخلفات گمرکی