حضور ۳.۵ میلیون زائر در مشهد/ خدمات رسانی مطلوب بود

حضور ۳.۵ میلیون زائر در مشهد/ خدمات رسانی مطلوب بود

حضور ۳.۵ میلیون زائر در مشهد/ خدمات رسانی مطلوب بود