حلب در آستانه خروج قطعی از چنگال تروریسم قرار دارد

حلب در آستانه خروج قطعی از چنگال تروریسم قرار دارد

حلب در آستانه خروج قطعی از چنگال تروریسم قرار دارد