خروج دانشجویان آمریکایی از مراسم سخنرانی معاون ترامپ + فیلم

خروج دانشجویان آمریکایی از مراسم سخنرانی معاون ترامپ + فیلم
بسیاری از دانشجویان دانشگاه نوتردام و اعضای خانواده آنها در حین سخنرانی معاون ترامپ، مراسم را ترک کردند.

خروج دانشجویان آمریکایی از مراسم سخنرانی معاون ترامپ + فیلم