خروج ۶۴۶۲ نفر از شرق حلب طی ساعات گذشته/پهپادها نظارت می کنند

خروج ۶۴۶۲ نفر از شرق حلب طی ساعات گذشته/پهپادها نظارت می کنند

خروج ۶۴۶۲ نفر از شرق حلب طی ساعات گذشته/پهپادها نظارت می کنند