«خودکفایی و تأمین امنیت غذایی» هدیه انقلاب اسلامی به مردم

«خودکفایی و تأمین امنیت غذایی» هدیه انقلاب اسلامی به مردم
نگاهی به دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد و کشاورزی با بررسی شرایط و اوضاع اقتصادی ایران در دهه منتهی به سال 57 و مقایسه آن با بیش از سه دهه پس از انقلاب گویای بسیاری از حقایق است.

«خودکفایی و تأمین امنیت غذایی» هدیه انقلاب اسلامی به مردم