دانشگاه آزاد به نحوی حرکت می کند که نظرات رهبری را پیاده کند

دانشگاه آزاد به نحوی حرکت می کند که نظرات رهبری را پیاده کند

دانشگاه آزاد به نحوی حرکت می کند که نظرات رهبری را پیاده کند