درگیری به خاطر بلیت و درخواست از تماشاگران برای محروم نشدن!

درگیری به خاطر بلیت و درخواست از تماشاگران برای محروم نشدن!

درگیری به خاطر بلیت و درخواست از تماشاگران برای محروم نشدن!