دستور وزیر دفاع عراق برای تحقیق درباه حملات خونین آمریکابه موصل

دستور وزیر دفاع عراق برای تحقیق درباه حملات خونین آمریکابه موصل

دستور وزیر دفاع عراق برای تحقیق درباه حملات خونین آمریکابه موصل