دفتر تئاتر مردمی بچه‌های مسجد در ۱۰ استان کشور افتتاح شد

دفتر تئاتر مردمی بچه‌های مسجد در ۱۰ استان کشور افتتاح شد

دفتر تئاتر مردمی بچه‌های مسجد در ۱۰ استان کشور افتتاح شد