دولت با نقض برجام از سوی آمریکا مقابله کند

دولت با نقض برجام از سوی آمریکا مقابله کند
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: آمریکا ناجوانمردانه نقص عهد کرد و به‌طور آشکار 10 سال دیگر هم ایران را در تحریم بردند.

دولت با نقض برجام از سوی آمریکا مقابله کند