دولت هیچ زمانی به آمریکا اعتماد نداشته / هیچ حزب رسمی با برجام مخالفت نداشت‌

دولت هیچ زمانی به آمریکا اعتماد نداشته / هیچ حزب رسمی با برجام مخالفت نداشت‌
مدیرکل سیاسی وزارت کشور با اشاره به اینکه دولت هیچ زمانی به آمریکا اعتماد نداشته است، گفت: هیچ حزب رسمی با برجام مخالفت نداشت.

دولت هیچ زمانی به آمریکا اعتماد نداشته / هیچ حزب رسمی با برجام مخالفت نداشت‌