دولت و مجلس می توانند مشکلات نیروهای مسلح را حل کنند

دولت و مجلس می توانند مشکلات نیروهای مسلح را حل کنند

دولت و مجلس می توانند مشکلات نیروهای مسلح را حل کنند