دولت 51 هزار میلیارد تومان مالیات دریافت کرد

دولت 51 هزار میلیارد تومان مالیات دریافت کرد
بر اساس جداول درآمدهای مالیاتی دولت، تا مهر ماه سال جاری کارکنان بخش عمومی و بخش خصوصی مجموعا پنج هزار 400میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند.

دولت 51 هزار میلیارد تومان مالیات دریافت کرد