دومین دیدار هم به تعویق افتاد/ ماشین سازی-نفت؛ شاید فردا

دومین دیدار هم به تعویق افتاد/ ماشین سازی-نفت؛ شاید فردا

دومین دیدار هم به تعویق افتاد/ ماشین سازی-نفت؛ شاید فردا