دیدار شبانه بشار اسد و همسرش با پدر «الیاس» اسقف مسیحیان سوریه

دیدار شبانه بشار اسد و همسرش با پدر «الیاس» اسقف مسیحیان سوریه

دیدار شبانه بشار اسد و همسرش با پدر «الیاس» اسقف مسیحیان سوریه