دیده بان حقوق بشر: در یک سال گذشته تابعیت ۱۳۳ بحرینی سلب شده است

دیده بان حقوق بشر: در یک سال گذشته تابعیت ۱۳۳ بحرینی سلب شده است

دیده بان حقوق بشر: در یک سال گذشته تابعیت ۱۳۳ بحرینی سلب شده است