دیپلماسی نفتی ما موجب شده همه به‌جز ایران از تولیدشان بکاهند/ بعد از برجام دوبرابر گذشته نفت صادر می‌کنیم

دیپلماسی نفتی ما موجب شده همه به‌جز ایران از تولیدشان بکاهند/ بعد از برجام دوبرابر گذشته نفت صادر می‌کنیم
رئیس‌جمهور با بیان “بعد از برجام دو برابر گذشته نفت صادر می‌کنیم” گفت: بازپس‌گیری سهم ملت ایران از بازار نفت احقاق حق ملت بود.

دیپلماسی نفتی ما موجب شده همه به‌جز ایران از تولیدشان بکاهند/ بعد از برجام دوبرابر گذشته نفت صادر می‌کنیم