رئیس جمهور امریکا بر اساس واقعیات عمل خواهد کرد

رئیس جمهور امریکا بر اساس واقعیات عمل خواهد کرد

رئیس جمهور امریکا بر اساس واقعیات عمل خواهد کرد