رئیس حزب دموکراتیک خلق ها از نمایندگی مجلس ترکیه خلع شد

رئیس حزب دموکراتیک خلق ها از نمایندگی مجلس ترکیه خلع شد

رئیس حزب دموکراتیک خلق ها از نمایندگی مجلس ترکیه خلع شد