راه ارتباطی 240 روستای دلفان همچنان مسدود است

راه ارتباطی 240 روستای دلفان همچنان مسدود است
فرماندار دلفان گفت: راه ارتباطی 240 روستای شهرستان دلفان همچنان مسدود است.

راه ارتباطی 240 روستای دلفان همچنان مسدود است