راه توسعه کتابخوانی کمک به انتشار علم است

راه توسعه کتابخوانی کمک به انتشار علم است
مشاور عالی رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه زکات علم نشر آن است گفت: راه توسعه کتابخوانی و تالیف کمک به انتشار آن است.

راه توسعه کتابخوانی کمک به انتشار علم است