رنجنامه معاون حقوقی دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره پرونده کرسنت را منتشر کنید

رنجنامه معاون حقوقی دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره پرونده کرسنت را منتشر کنید
چند تن از حقوقدانان فعال در صنعت نفت در نامه سرگشاده‌ای خطاب به سران سه قوه درباره وضعیت دفاع از حقوق ایران در داوری بین‌المللی پرونده کرسنت پیشنهاد کردند که 6 اقدام برای شفاف شدن روند دفاع از حقوق مردم ایران در این پرونده انجام شود.

رنجنامه معاون حقوقی دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره پرونده کرسنت را منتشر کنید