رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات برخی محکومان موافقت کردند

رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات برخی محکومان موافقت کردند

رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات برخی محکومان موافقت کردند